Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
hous icon

Algemene voorwaarden Finadom-Hypotheken

Artikel 1 Algemeen
1.1 Onder Cliënt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelend persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan Finadom-Hypotheken.

1.2 Onder Finadom-Hypotheken wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van Cliënt, die wordt gedreven door Finadom Groep B.V., dan wel een haar gelieerde onderneming, of door een franchisevestiging van Finadom Groep B.V. onder haar label (handelsnaam) Finadom-Hypotheken;

1.3 Onder Opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij Cliënt als opdrachtgever aan Finadom-Hypotheken als opdrachtnemer de opdracht geeft tot Dienstverlening;

1.4 Onder Dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Finadom-Hypotheken ten behoeve en in opdracht van de Cliënt verricht op het gebied van de bemiddeling, daaronder advisering begrepen, inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Finadom-Hypotheken aan Cliënt.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de aandeelhouder(s), Bestuurder(s) en/of venn(o)ot(en) van Finadom-Hypotheken en medewekers die voor Finadom-Hypotheken werkzaam zijn of werkzaamheden verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en de Opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Finadom-Hypotheken, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en Finadom-Hypotheken, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Finadom-Hypotheken gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Finadom-Hypotheken zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

2.2 Van deze voorwaarden zijn afwijkende bedingen alleen van kracht indien en voor zover Finadom-Hypotheken deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Opdracht voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87849208.

Artikel 3 Gegevens en informatie
3.1 Finadom-Hypotheken is slechts gehouden tot het verder uitvoeren van de Opdracht indien Cliënt alle door Finadom-Hypotheken verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze zoals gevraagd door Finadom-Hypotheken heeft verstrekt.

3.2 Cliënt is gehouden Finadom-Hypotheken onverlet (ongevraagd) te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan finadom-Hypotheken verstrekte gegevens en informatie.

3.4 Indien Cliënt de verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk en/of volledig is, is Finadom-Hypotheken gerechtigd de Dienstverlening op te schorten.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht
4.1 Finadom-Hypotheken bepaalt zelfstandig de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Dienstverlening wordt uitgevoerd en neemt de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen hier zoveel als mogelijk in mee.

4.2 Finadom-Hypotheken zal de Dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Finadom-Hypotheken kan niet garanderen dat enig beoogd resultaat ook wordt bereikt.

4.3 Uiterlijke termijnen waarbinnen de Dienstverlening dient te zijn voltooid zijn alleen bindend wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Finadom-Hypotheken is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is, zoals bijvoorbeeld termijnen van ontbindende voorwaarden in een koopaanneemovereenkomst of koopovereenkomst.

4.4 De door financiële instellingen en/of verzekeringsmaatschappij(en) gedane offertes en aanbiedingen die door Finadom-Hypotheken aan de Cliënt worden overhandigd zijn te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling en/of verzekeringsmaatschappij.

4.5 Cliënt kan aan berekeningen geen rechten ontlenen die door Finadom-Hypotheken ten behoeve van Cliënt worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van Cliënt, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en /of premies.

4.6 Adviezen verstrekt door Finadom-Hypotheken zijn momentopnames en derhalve aan wijziging(en) onderhevig.

Artikel 5 Verwerking gegevens
5.1 Finadom-Hypotheken zal de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2 Finadom-Hypotheken is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

5.3 Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Finadom-Hypotheken is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Finadom-Hypotheken openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Finadom-Hypotheken.

Artikel 6 Vergoeding
6.1 Voor de Dienstverlening is Cliënt aan Finadom-Hypotheken een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Finadom-Hypotheken gehanteerde tarieven, berekeningsmethodieken zoals aan Cliënt nader bekend is gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling anders dan Finadom-Hypotheken in rekening te brengen bedrag. Het is mogelijk dat Cliënt besluit om een Opdracht tussentijds op te zeggen. In dat geval is Cliënt aan Finadom-Hypotheken een vergoeding verschuldigd welke is opgenomen in de door Cliënt ondertekende opdracht tot dienstverleningsdocument.

6.2 Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan op verschillende wijze plaatsvinden, zoals een betaling door de notaris die door Cliënt is aangewezen en/of door een bankoverschrijving, of via Payment Service Provider(s) of middels incassomachtiging die Cliënt aan Finadom-Hypotheken verstrekt.

6.3 Indien betaling zoals beschreven in artikel 6.2 niet kan plaatsvinden zal Finadom-Hypotheken Cliënt daarvan in kennis stellen en in gebreke stellen met het verzoek om uiterlijk binnen zeven (7) dagen alsnog tot betaling over te gaan zonder enige aftrek of verrekening en in Nederlandse valuta door storting of overmaking op het aangegeven IBAN Bankrekeningnummer. Wanneer nakoming binnen deze termijn uitblijft bent u conform art. 6:82 lid 1 BW in verzuim.

6.4 Wanneer u in verzuim bent conform art. 6:82 lid 2 BW bent u aansprakelijk en zullen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Finadom-Hypotheken heeft in verband met de incasso van een vordering op Cliënt voor rekening zijn van Cliënt. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 7 Externe kosten
7.1 Door derde(n) gemaakte kosten voor bijvoorbeeld taxatie of het stellen van een bankgarantie zullen door deze derde(n) rechtstreeks bij de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten maken geen deel uit van de (fee)vergoeding die Finadom-Hypotheken bij de Klant in rekening brengt.

Artikel 8 Klachten
8.1 Een klacht met betrekking tot de Dienstverlening binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt klaagt, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Finadom-Hypotheken kenbaar worden gemaakt.

8.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover Finadom-Hypotheken aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

8.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Finadom-Hypotheken de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van de door Cliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

8.4 Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Finadom-Hypotheken dienen telefonisch en/of schriftelijk bij uw adviseur (of, in bijzondere gevallen, bij Finadom Groep B.V.) gemeld te worden. Finadom-Hypotheken zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de Cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Finadom-Hypotheken is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Finadom-Hypotheken wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.

9.2 In het geval de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Finadom-Hypotheken beperkt tot maximaal het bedrag dat Finadom-Hypotheken op grond van artikel 6.1 heeft ontvangen of nog zou ontvangen (provisie en/of fee) ter zake van de door Finadom-Hypotheken verrichte werkzaamheden waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.

9.3 Finadom-Hypotheken is jegens Cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. Finadom-Hypotheken is evenwel niet aansprakelijk voor:

  1. a) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan Finadom-Hypotheken of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;
  2. b) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Finadom-Hypotheken ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Finadom-Hypotheken daaronder niet begrepen);
  3. c) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan Finadom-Hypotheken, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente(s) en/of premies;
  4. d) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door de Cliënt afgesloten (hypothecair) product;
  5. e) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan Finadom-Hypotheken, ook indien deze door Finadom-Hypotheken zijn ingeschakeld;
  6. f) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is fouten in door Finadom-Hypotheken gebruikte software of computerprogrammatuur;
  7. g) bij Cliënt of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is;
  8. h) bij Cliënt of derden ontstane indirecte- of gevolgschade.

9.4 De in het artikel 9.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Finadom-Hypotheken gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Finadom-Hypotheken.

9.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Finadom-Hypotheken te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 10 Vervaltermijn
10.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Finadom-Hypotheken in verband met het verrichten van werkzaamheden door Finadom-Hypotheken in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Finadom-Hypotheken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Finadom-Hypotheken redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Finadom-Hypotheken ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de Opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan Finadom-Hypotheken door leveranciers.

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Finadom-Hypotheken is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen?

Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

bedrijfs logo wit

Als adviseur is het onze taak dat jij in jouw privéleven weet dat de financiële zaken goed geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid- of andere schadeverzekeringen, en ook aan de meer complexe zaken als jouw hypotheek en financiële planning. Een huis kopen, trouwen of samenwonen, kinderen krijgen, studerende kinderen, stoppen met werken;  Wij helpen je zodat je goed op deze en andere gebeurtenissen bent voorbereid.

Adres

Fokkerstraat 16 (3e etage 3.13)  
3833LD Leusden

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 17:30 uur

Weekenden en avonduren op afspraak

Kantoorgegevens

Kifid

300.018526
AFM 12049183
KVK 87849208
Volg ons op social media
© Finadom Groep B.V.